Yönetici kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Yönetici kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Yönetici kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Yönetici kiracıyı evden çıkarabilir mi? Türkiye’de kiralık konutlarla ilgili meseleler, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli ve hassas konular arasında yer almaktadır. Bu konulardan biri de yöneticinin kiracıyı evden çıkarıp çıkaramayacağıdır. Türkiye’de kira ilişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından düzenlenmektedir. Bu kanunlar çerçevesinde yöneticinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:

 1. Kira Sözleşmesinin Feshi: Yönetici, kiracıyı evden çıkarabilmek için kira sözleşmesini feshetmek zorundadır. Ancak kira sözleşmesinin feshi için geçerli ve yasal bir sebep olması gerekmektedir. Örneğin; kiracının kira bedelini zamanında ödememesi, mülküne zarar vermesi veya sözleşme şartlarına uymaması gibi sebepler, kira sözleşmesinin feshi için geçerli nedenler arasında sayılabilir.
 2. Yasal İhtar ve Süreler: Yönetici, kiracıyı evden çıkarabilmek için öncelikle yasal bir ihtarname göndermelidir. İhtarname, kiracının sözleşmeye aykırı davranışlarına dair bilgilendirme ve uyarı niteliği taşır. İhtarnameye rağmen kiracının durumu düzeltememesi halinde, yönetici kira sözleşmesini feshedebilir ve kiracıyı evden çıkarabilir.
 3. Dava Yoluyla Çıkarma: Kiracının evi terk etmemesi durumunda, yönetici kira sözleşmesinin feshini ve evden çıkarılma talebini mahkemeye taşıyabilir. Mahkeme, tarafların beyanlarını, delilleri ve mevcut kanuni şartları değerlendirerek bir karar verir. Mahkeme kararıyla kiracı, belirlenen süre içinde evi terk etmezse icra yoluyla evden çıkarılabilir.
 4. Adil Davranma İlkesi: Yöneticinin kiracıyı evden çıkarırken adil davranma ilkesine uygun hareket etmesi önemlidir. Yasal süreçlerin ve hakların ihlal edilmemesi, kiracının da haklarının korunmasına yönelik adımların atılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yöneticinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için belirli yasal şartların ve süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Yasal süreçler ve haklar doğrultusunda hareket edilmediği takdirde, yönetici hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, yöneticinin ve kiracının haklarını, yükümlülüklerini ve yasal süreçleri iyi bilmesi ve uygulaması önemlidir.

Z6 FMHg2KEcUtJ OYJJaZWfXJB02j 1 duyABrRjY XqB6DpxXvgKRYJSR8GCI qQNv8tfFYM5uSAaPYwT00i31uJ2CVFGpf osZJODuAkO gD9zybWB l6DgES6HsaUKSso 9MT1uLdWX9adHN4osI

Yöneticinin Kiracıyı Evden Çıkarma Yetkisi

Kiracı Herhangi bir tahliye nedeni söz konusu olduğunda Kanun’un öngördüğü usule göre dava açılarak veya tahliye talepli icra takibi açılarak evden çıkarılır. Hangi durumlarda kira tahliyesinin mümkün olduğu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bünyesinde düzenlenmiştir.

Kiracıyı evden çıkarma yolları aşağıdaki gibidir:

 • İhtiyaç nedeni ile kiracının tahliyesi
 • Yeni ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarması
 • Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi
 • Kirayı ödemeyen kiracıyı evden çıkarma
 • Aidat ödemeyen kiracıyı evden çıkarma
 • İki haklı ihtar ile kiracının tahliyesi
 • 10 yıllık kiracının tahliyesi
 • Kiracının tadilat nedeniyle tahliyesi
 • Kiracının eve zarar vermesi nedeniyle tahliyesi
 • Komşuları rahatsız eden kiracının tahliyesi
 • Kiracılık ilişkisinin çekilemez hale gelmesi nedeniyle kiracının tahliyesi
 • Listede belirtilen durumların varlığı halinde, ev sahibi kiracı tahliyesini sağlayabilir.

Yasal Prosedürlere Uygunluk

Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide yasal prosedürlere uygunluk, hukuki hakların korunması ve sorunların adil bir şekilde çözülmesi için son derece önemlidir. Yasal prosedürlere uygun hareket etmek, her iki tarafın da haklarını korumasına ve yasal sorumluluklara riayet etmesine yardımcı olur. İşte kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide yasal prosedürlere uygunluk için dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Kiralama Sözleşmesi
 2. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmesi
 3. Kira Gecikmesi Durumunda İhtar Gönderilmesi
 4. Kira Artışı
 5. Tahliye Süreci
 6. Kiralananın Durumunun İncelenmesi ve Kusurların Giderilmesi
 7. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Yukarıda belirtilenler, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide yasal prosedürlere uygunluk için dikkat edilmesi gereken temel noktalardır. Her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini bilmesi ve yasal prosedürlere uygun hareket etmesi, adil ve sorunsuz bir kiralama süreci için esastır.

Ödeme Gecikmesi Durumu

Kira gecikmesi durumunda Borçlar Kanunu’na göre, bir yıl içerisinde iki kez yazılı ihtar gönderilmişse, başka bir ihtara gerek kalmadan kira dönemi sonunda tahliye davası açılabilir veya tahliye talepli icra takibi başlatılabilir.

Kira gecikmesiyle ilgili hukuki süreç, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin karmaşıklığına ve taraflar arasındaki iletişime bağlı olarak farklılık gösterebilir. Özellikle yazılı ihtar süreçleri, kiracının mali durumu ve ev sahibiyle olan iletişimi gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Hukuki adımların yanı sıra, taraflar arasında uzlaşma sağlamak için arabuluculuk veya uzlaşma yöntemlerine başvurmak da çözüm odaklı bir yaklaşım sunabilir. Ayrıca, kiracının mali zorluklarına anlayış gösterilerek ödeme planları oluşturulması, taraflar arasındaki ilişkinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Her durumda, açık bir hukuki dayanak ve uygun iletişim, taraflar arasında adil ve etkili bir çözüm bulmak için gereklidir.

Kiracının Hakları ve Korunması

Kiralık konutlarda yaşayan bireyler için hem haklarını korumak hem de sorumluluklarını yerine getirmek önemlidir. Kiracılar, kiralık bir mülkte yaşarken belirli haklara sahip olup aynı zamanda bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludurlar. Türkiye’de kiralık konutlarla ilgili haklar ve sorumluluklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla belirlenmiştir.

sdfsdfsf 1

Kiracının hakları, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gibi ilgili mevzuatlarla belirlenmiştir. Kiracının temel hakları şunlardır:

 • Taşınmazın Kullanımı: Kiracı, kiralanan taşınmazı anlaşmada belirtildiği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Ancak taşınmazı anlaşmada belirtilenden farklı bir amaçla kullanamaz.
 • Kirayı Zamanında Ödeme Hakkı: Kiracı, kira bedelini anlaşmada belirtilen sürelerde ve şekillerde ödemekle yükümlüdür.
 • Kiralananın Güvenliği ve Bakımı: Kiracı, kiralananı anlaşmada belirtilen şekilde koruma ve bakımını yapmakla sorumludur.
 • Kira Bedelinin İndirilmesi ve Sözleşmenin Feshi: Kiracı, kiralananın kusurlu olması durumunda kira bedelinde indirim yapma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • Kiracının Tahliye Hakkı: Kiracı, anlaşma süresi sonunda taşınmazı zamanında ve eksiksiz olarak ev sahibine geri verme hakkına sahiptir.
 • Kiralananın Yeniden Kiraya Verilmesi Hakkı: Kiracı, kiralananı başkasına alt kiralamak veya devretmek hakkına sahiptir, ancak bu konuda ev sahibinin izni gereklidir.
 • Kiralananın Durumunun İncelenmesi: Kiracı, kiralananın durumunu inceleme ve gerekli gördüğü onarımların yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bu haklar, kiracının taşınmaz kiralama sürecinde korunmasını ve adil bir ilişki içinde olmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak her kiralama sözleşmesi farklı şartlar içerebileceğinden, kiracının ve ev sahibinin bu haklarına ilişkin detayları sözleşmede belirtmeleri önemlidir.

Adil İşlem

Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkide adil işlem, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını dikkate alarak gerçekleştirilen işlemlerdir. Adil işlem, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen genel hükümler çerçevesinde yürütülmelidir.

İşte kiracı ve ev sahibi arasında adil işlemi sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • Sözleşme Şartlarının Açık ve Anlaşılır Olması
 • Bedelinin Belirlenmesi
 • Taşınmazın Durumu ve Bakımı
 • İletişim ve Uzlaşma
 • Hukuki Süreçlerde Saygı ve İyi Niyet
 • Mali Durum ve Ödeme Planları
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Sonuç olarak, kiracı ve ev sahibi arasında adil bir ilişki kurabilmek için karşılıklı saygı, anlayış, açık iletişim ve işbirliği esastır. Tarafların haklarını ve sorumluluklarını dikkate alarak adil ve dengeli bir kiralama süreci sağlanabilir.

Kiracının Savunma Hakkı

Kiracının savunma hakları, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirlenen hükümler çerçevesinde şekillenir. Kiracının savunma hakları şunlardır:

 1. Kira Bedeli: Kiracı, kira bedelinin tutarını ve ödeme şeklini belirleme hakkına sahiptir.
 2. Kiralananın Durumu: Kiracı, kiralananın durumunu inceleme ve kusurların giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 3. Kira Artışı: Kiracı, kiralananın kira bedelinin artırılmasını yasal prosedürlere uygunluk açısından denetleme hakkına sahiptir.
 4. Tahliye Hakkı: Kiracı, kiralananın tahliyesiyle ilgili yasal prosedürlere uygunluğunu ve tahliye sebeplerinin kanuni olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir.
 5. Hukuki Süreçlerde Savunma: Kiracı, ev sahibinin aleyhine başlattığı hukuki süreçlere karşı savunma hakkına sahiptir.
 6. Sözleşmenin Feshi: Kiracı, kiralama sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini düşünüyorsa, bu feshin yasal olup olmadığını denetleme ve yasal haklarını arama hakkına sahiptir.
 7. Kişisel Verilerin Korunması: Kiracı, kişisel verilerinin Korunması Kanunu’na uygun olarak korunmasını talep etme hakkına sahiptir.
Menü Görüntüle